“จงให้ความคิดนี้อยู่ในท่านซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วย”

“จงให้ความคิดนี้อยู่ในท่านซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วย”

คริสตจักรคริสเตียนยุคแรกรับเอาทั้งหมดนี้ด้วยความจริงจังและถ่อมใจอย่างเต็มที่โดยปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมอย่างเต็มที่ ผลลัพธ์พบได้ในองก์ 2:46 ซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ในลักษณะนี้ “ดังนั้น ทุกวันจึงพร้อมใจกันอยู่ในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้าน พวกเขารับประทานอาหารของตนด้วยความยินดีและเรียบง่ายด้วยใจจริง” เนื่องจากการอุทิศตนแด่พระเจ้า ความอ่อนน้อมถ่อมตนและใจเรียบง่าย พวกเขาจึงลงความเห็นเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือผลของการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่คริสตจักรของพระองค์จะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นการประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม

คู่มือคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมีคำแนะนำที่น่าอัศจรรย์

เกี่ยวกับความสามัคคีของเราแต่ละคน (ดูหน้า 23, 59, 71, 120, 127 และ 167) มีถ้อยแถลงที่ยอดเยี่ยมในหน้า 59: “คริสเตียนควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะแบ่งแยกพวกเขาและนำความเสื่อมเสียมาสู่อุดมการณ์ของพวกเขา ‘พระประสงค์ของพระเจ้าคือให้บุตรธิดาของพระองค์ผสมผสานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พวกเขาไม่ได้หวังว่าจะได้อยู่ร่วมกันในสวรรค์เดียวกันหรือ? … ผู้ที่ปฏิเสธที่จะทำงานด้วยความสามัคคีจะทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียอย่างมาก’ — 8T 240 คริสตจักรควรกีดกันการกระทำที่คุกคามความปรองดองในหมู่สมาชิก และควรส่งเสริมความสามัคคีอย่างสม่ำเสมอ”=

เมื่อพระวจนะของพระเจ้ามีความสำคัญสูงสุดและความอ่อนน้อมถ่อมตนที่อธิบายไว้ในคริสตจักรคริสเตียนยุคแรกพบได้ในหัวใจของเราทุกวันนี้ผ่านการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผลลัพธ์จะเป็นเอกภาพอย่างแท้จริง ความสามัคคีที่แท้จริงคืออะไร? เป็นสิ่งที่มาจากการยอมจำนนด้วยใจจริงต่อพระเจ้าและต่อสมาชิกคริสตจักรของเรา ในขณะที่เราทำงานร่วมกันโดยได้รับคำแนะนำจากพระคำ พระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เอกภาพที่เกิดขึ้นมาแทนที่ความเชื่อส่วนบุคคลใด ๆ หลังจากที่คริสตจักรโลกได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบและตัดสินใจแล้ว มันมีผลเหนือ “สิทธิ” ทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจใช้ ภาระผูกพันทางศีลธรรมและจิตวิญญาณต่อพระเจ้า ต่อคริสตจักรของพระองค์ และพันธกิจที่เป็นหนึ่งเดียวของพระองค์นั้นมีค่ามากกว่าความคิดเห็นทางกฎหมายหรือความเห็นอิสระของสมาชิกหรือองค์กรภายในองค์กรของคริสตจักรทั่วไปอาจมีความขัดแย้งว่าองค์กรของคริสตจักรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นนิติบุคคลอยู่นอกเหนือขอบเขตของการตัดสินใจทั่วไปของคริสตจักรทั่วโลก การประชุมใหญ่สามัญหรือนโยบายการทำงานของแผนก หรือรัฐธรรมนูญต้นแบบตามที่ระบุไว้ในนโยบายการทำงานของการประชุมใหญ่ นโยบายการทำงานของการประชุมใหญ่สามัญระบุไว้ใน B 15 10 

ซึ่งได้รับการโหวตโดยคณะกรรมการบริหารการประชุมใหญ่

ที่มีตัวแทนจากทั่วโลกว่า “นโยบายการทำงานของการประชุมใหญ่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทุกองค์กรในทุกส่วนของโลก งานในทุกองค์กรจะต้องจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของการประชุมใหญ่สามัญและของแผนกต่างๆ ตามลำดับ” แม้ว่าสิทธิทางกฎหมายบางประการจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ในองค์กรคริสตจักรและกิจกรรมการทำงานทั่วไป

บางคนอาจโต้แย้งว่าคริสตจักรโลกไม่มีสถานะทางกฎหมายที่จะบังคับให้ปฏิบัติตาม ชัดเจนมากว่า คริสตจักรโดยรวม รวมทั้งหน่วยงานแต่ละแห่ง ดำเนินงานบนความจริงนิรันดร์ หลักการในพระคัมภีร์ไบเบิล คุณค่าทางวิญญาณ และจริยธรรมแห่งสวรรค์ คริสตจักรอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อตามพระคัมภีร์และพันธกิจที่เรายอมรับจากพระหัตถ์ของพระเจ้า อันเป็นผลจากอำนาจการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักร ผู้นำ สถาบัน องค์กร และสมาชิกต่างได้รับแรงกระตุ้นจากความปรารถนาดีของเพื่อนร่วมงานที่ได้รับพรจากสวรรค์ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นโดยพันธกิจสำหรับขบวนการจุติตามที่ระบุไว้ในพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและ วิญญาณแห่งการพยากรณ์ สิ่งนี้ผูกมัดเราไว้ด้วยกันและสำคัญกว่าการอ้างอิงใด ๆ ต่อการสมัครทางกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็น

เมื่อองค์กรใด ๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ คริสตจักรของพระองค์ เรียกร้องแนวทางของตนเองซึ่งตรงกันข้ามกับความประสงค์ของร่างกายทั้งหมด องค์กรที่จงใจและเป็นอิสระนั้นกำลังทำงานโดยขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรที่เป็นเอกภาพในพันธกิจตามยอห์น 17 คำวิงวอนที่น่าอัศจรรย์ของพระคริสต์ซึ่งรวมอยู่ในยอห์น 17:20-23 วิงวอนเราด้วยถ้อยคำที่สะเทือนใจต่อไปนี้ “’เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในเราผ่านคำของพวกเขาด้วย เพื่อพวกเขาทั้งหมดจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังที่พระบิดาทรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับเรา เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งเรามา และสง่าราศีที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเราเป็นหนึ่งเดียว คือข้าพระองค์อยู่ในพวกเขา และพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้สมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียว และเพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งเรามาและรักพวกเขาเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเรา”

ช่างเป็นคำขอที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักจากพระคริสต์สำหรับเราในวันนี้ในการเคลื่อนไหวจุติในวันสุดท้ายที่มาจากวัฒนธรรมและกลุ่มผู้คนทั่วโลก ซึ่งเป็นกลุ่มที่หลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์และพันธกิจของพระองค์สำหรับคริสตจักร ข้อสันนิษฐานที่ว่าอาจมีเอกภาพในความหลากหลายอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อปกปิดความตั้งใจจริงที่จะเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความแตกแยกในนามของความหลากหลาย ยอห์น 17, 2 โครินธ์ 13:11, ฟิลิปปี 2:1-4 และกิจการ 2:46 ไม่จำลองหรือสนับสนุนเอกภาพ “เย้ยหยัน” ปล่อยให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายทำตามใจด้วยการเสแสร้งและประจบประแจง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่ไม่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับพันธกิจและวิญญาณที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและวิญญาณที่ควบคุมและกระตุ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ประจักษ์พยานสำหรับศาสนจักร” เล่มที่ 9 หน้า 145 ภายใต้หัวข้อ “เอกภาพในความหลากหลาย” ระบุว่า “สำหรับบางคนดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่างของกำนัลของพวกเขากับของกำนัลจากเพื่อนกรรมกรนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะยอมให้พวกเขาร่วมมือกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี … พรสวรรค์ของพวกเขาไม่ว่าจะหลากหลายแค่ไหน ทุกคนอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณองค์เดียวกัน ในทุกคำพูดและการกระทำ ความกรุณาและความรักจะถูกเปิดเผย และเมื่อคนงานแต่ละคนเข้าประจำตำแหน่งของตนอย่างซื่อสัตย์ คำอธิษฐานของพระคริสต์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ติดตามพระองค์จะได้รับคำตอบ และโลกจะรู้ว่าคนเหล่านี้คือสาวกของพระองค์ ด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจและความมั่นใจ ผู้ปฏิบัติงานของพระเจ้าจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผู้ที่พูดหรือทำสิ่งใดที่มีแนวโน้มที่จะทำให้สมาชิกของคริสตจักรของพระคริสต์แยกจากกันถือว่าขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า 

credit : alliancerecordscopenhagen.com albuterol1s1.com antipastiscooterclub.com libertyandgracerts.com dessertnoir.com sagebrushcantinaculvercity.com xogingersnapps.com sangbackyeo.com mylevitraguidepricer.com doverunitedsoccer.com